SENT obowiązkowy w transporcie żywności – śledzenie dla czterech typów ładunków

Działanie systemu SENT coraz bardziej się rozszerza. Początkowo służył on do śledzenia towarów podlegających akcyzie, takich jak na przykład paliwa, by walczyć w ten sposób z unikaniem opodatkowania. W ubiegłym roku rozszerzono go także na transport odpadów, w ramach walki z nielegalnymi składowiskami lub spalarniami organizowanymi na terenie Polski. W ubiegły piątek SENT został natomiast rozszerzony na ładunki spożywcze, co ma na celu uszczelnienie kontroli nad chwilowo zakazanym importem z Ukrainy.

Śledzeniem w systemie SENT zostały objęte przewozy zboża, jaj, mięsa drobiowego oraz produktów pszczelich. Innymi słowy, przewoźnicy jeżdżący z takimi ładunkami muszą teraz zgłaszać każdą trasę, umieszczać w ciężarówkach lokalizatory i umożliwiać państwowym organom stałe śledzenie. Jeśli natomiast szukacie oficjalnego potwierdzenia dla tych wymogów, to znajdziecie je poniżej, w informacji Ministerstwa Finansów:

  • 21 kwietnia 2023 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT).
  • Systemem SENT został objęty przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r.* systemem SENT został objęty przewóz towarów, które są produktami rolnymi, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013**):

  • zboża, część I, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg – kod w rejestrze SENT 000101
  • jaja, część XIX, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt. – kod w rejestrze SENT 000102
  • mięso drobiowe, część XX, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg – kod w rejestrze SENT 000103
  • produkty pszczele, część XXII, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg – kod w rejestrze SENT 000104

Obowiązek zgłaszania do rejestru SENT dotyczy:

  • wewnątrzwspólnotowych nabyć ww. towarów,
  • przewozów towarów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

Z obowiązku zgłaszania do rejestru SENT zwolnione są przewozy towarów, które realizowane są na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT)***, tzn. rozpoczynające się na terytorium Polski.

* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 750) plik PDF 347 KB.

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20132) z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)

*** Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104).