Pakiet Mobilności od lutego 2022 roku – jakie zmiany czekają firmy oraz kierowców?

Źródło tekstu: Kancelaria Transportowa Legaltrans

Polski Ład to tylko jedno z wyzwań, przed jakim staje w tym roku branża transportowa. Przedsiębiorcy przygotowują się już na kolejne, od dawna zapowiadane reformy. Za niespełna trzy tygodnie, tj. 2 lutego br. w życie wchodzą przepisy głośno zapowiadanego Pakietu Mobilności.  Są to zmiany o fundamentalnym znaczeniu dla wszystkich podmiotów działających w tym sektorze. Niestety polskie przepisy, które miały dostosować prawo krajowe do unijnych ustaleń, nadal nie zostały jeszcze przyjęte przez Parlament, co tylko dodatkowo pogłębia niepokój wśród pracodawców i kierowców.

Nowe zasady wynagradzania kierowców od lutego 2022 roku

Najistotniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać już na początku lutego, dotyczą nowych zasad wynagradzania pracowników delegowanych. Na mocy przepisów kierowcy delegowani będą otrzymywać pełne minimalne wynagrodzenie zagraniczne, jakie obowiązuje w kraju, w którym wykonywali oni swoją pracę. Gdy więc kierowca z Polski zostanie delegowany do pracy we Francji, jego płaca powinna być wyliczana zgodnie ze stawkami obowiązującymi w tym kraju i stosowanymi względem kierowców francuskich.

Nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń dla pracowników delegowanych będą stosowane przy:

  • Przewozach kabotażowych
  • Przewozach cross-trade

Pod delegowanie nie będą natomiast podlegać przejazdy tranzytowe i przewozy dwustronne (bilateralne).

Taki sposób ustalania wynagrodzeń kierowców w szczególnym stopniu dotknie polską branżę transportową, która obecnie jest uznawana za jednego z liderów w transporcie międzynarodowym. Niestety mimo wysokiej pozycji, polscy przewoźnicy w porównaniu z innymi krajami zachodnimi nadal otrzymują o wiele niższe wynagrodzenie.

Zmiany w podróżach zagranicznych

Na polskich kierowców pracujących za granicą od lutego 2022 roku czekają również inne zmiany dotyczące wynagrodzeń. To likwidacja podróży służbowych, które na ten moment stanowią ok. 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia kierowcy na rękę, łącznie wynoszącego około 7 tys. – 8 tys. złotych netto. Do należności przypadających na poczet podróży służbowych zalicza się przede wszystkim niepodlegające opodatkowaniu i nieozusowane ryczałty za noclegi oraz diety.

Nowe przepisy Pakietu Mobilności wykluczyły diety i ryczałty z miesięcznego wynagrodzenia przewoźników. Polscy kierowcy na mocy nowych postanowień mają więc zarabiać tak jak kierowcy z innych państw UE, jednak bez uwzględniania dodatków z tytułu podróży służbowych.

W pierwszej wersji ustawy polski Rząd usunął zatem podróże służbowe w transporcie międzynarodowym. Zaproponował także, aby opodatkowanie i ozusowanie dotyczyło całego wynagrodzenia brutto pracownika. Takie rozwiązanie przyczyniłoby się jednak do tego, że koszty dla pracodawcy wzrosłyby nawet o ponad 40%.

Po zmianach przewidziano dlatego możliwość skorzystania z ulg podatkowych i ulgi na ZUS dla kierowców delegowanych. Od lutego diety i ryczałty z tytułu podróży służbowych mają więc teoretycznie zniknąć. W firmach transportowych będą one jednak nadal uwzględniane w rozliczeniach czasu pracy kierowców.

Aby wyliczyć podstawę oskładkowania, zastosujemy następujący wzór: wynagrodzenie brutto kierowcy – (diety*ilość przepracowanych dni za granicą). Należy przy tym pamiętać, że tak ustalona podstawa oskładkowania nie może być niższa niż przeciętne wynagrodzenie w danym roku, obecnie wynoszące 5922 zł.

Wzór do wyliczania podstawy opodatkowania jest zbliżony, z tą różnicą, że pracodawcy mogą pomniejszyć przychód tylko o 30%. Zastosowania nie znajduje także próg minimalny, czyli przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5922 zł. Sam wzór podstawy opodatkowania wygląda następująco: wynagrodzenie brutto – 30%( diety*ilość przepracowanych dni za granicą).

Pakiet Mobilności 2022 – zmiany w pozostałych przepisach

Mimo że branża transportowa koncentruje się obecnie przede wszystkim na nowych zasadach ustalania wynagrodzeń, nie są to jedyne zmiany, jakie zaczną obowiązywać od lutego br.

Przypomnijmy, że kolejna część przepisów wprowadzanych Pakietem Mobilności obejmuje także:

  • Zmiany w przepisach o kabotażu

Utrzymano możliwość wykonywania trzech przewozów kabotażowych w ciągu siedmiu dni. Z tym jednak zastrzeżeniem, że pomiędzy kolejnymi kabotażami w tym samym kraju konieczne stanie się skorzystanie z przerwy trwającej cztery dni, liczonej od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego.

  • Obowiązek powrotu do bazy raz na 8 tygodni

Obowiązek powrotu kierowców wykonujących transport międzynarodowy do bazy eksploatacyjnej nie później niż w ciągu 8 tygodni od dnia jej opuszczenia wywołuje spore kontrowersje. Podnosi się tu w szczególności zarzut sprzeczności z założeniami europejskiego Zielonego Ładu. Wiele wskazuje na to, że chcąc dostosować się do tych przepisów, kierowcy często będą zmuszani odbywać „puste” kursy.

  • Utrata dobrej reputacji

Nieprzestrzeganie i niedostosowanie się do przepisów Pakietu Mobilności będzie grozić nie tylko karami finansowymi, ale i utratą dobrej reputacji. To z kolei może prowadzić do zawieszenia lub utraty  licencji. Przedsiębiorstwa powinny dlatego bardzo mocno skoncentrować się w szczególności na prawidłowym i rzetelnym sposobie wyliczania wynagrodzeń, względem których wprowadzono najbardziej dotkliwe zmiany.