Zwrot kary za przekroczony nacisk osi – nowa ustawa i miesiąc na złożenie wniosków

W wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z marca 2019 roku (C-127/17) Polska przegrała spór z Komisją Europejską w zakresie nieprawidłowego stosowania art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE. Dlatego 26 stycznia 2021 roku wejdzie w życie ustawa o drogach publicznych, która umożliwia odzyskanie niesłusznie naliczonych kar za przekroczenie nacisku pojedynczej osi napędowej.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, polskie drogi publiczne były podzielone na trzy grupy w zależności od dopuszczalnego nacisku osi. Było to 8, 10 lub 11,5 tony, pomimo, że prawo europejskie od wielu lat nakładało na kraje członkowie obowiązek, aby wszystkie drogi publiczne dopuszczały do ruchu bez jakichkolwiek ograniczeń ciężarówki z naciskiem osi 11,5 ton.

Polska wbrew tym przepisom wymagała uzyskania zezwolenia kat. I (zgodnie z art. 64 ustawy o ruchu drogowym), a w przypadku gdy przewoźnik poruszał się pojazdem standardowym co do wymiarów, ale naciskiem osi przekraczał 8 lub 10 ton (w zależności od zaszeregowania danej drogi), wtedy uznawano taki pojazd za nienormatywny, a sam przejazd za niezgodny z ustawą o ruchu drogowym.

W konsekwencji nakładano karę za brak zezwolenia kategorii IV w kwocie 5000 zł, a przewoźnik w praktyce nie miał żadnych szans na wytłumaczenie. Argumenty dotyczące niepodzielności ładunku, braku innej drogi dojazdowej do miejsca załadunku lub rozładunku, a nawet międzynarodowy charakter transportu nie stanowiły wytłumaczenia dla organów państwowych.

Zgodnie z uchwaloną ustawą, każdy, kto zapłacił w ostatnich latach taką karę za przeciążenie pojedynczej osi napędowej, ma miesiąc – liczony od 26 stycznia 2021 roku – na złożenie wniosku o wznowienie postępowania. Termin jednego miesiąca dotyczy przypadków, gdy firma transportowa nie składała skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na decyzję wydaną przez na przykład Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z kolei te firmy, które składały skargę do WSA będą miały nieco więcej czasu, albowiem dla nich przewidziano trzy miesiące.

Z formalnego punktu widzenia należy w odpowiedniej formie oraz z należytym uzasadnieniem złożyć wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego. Na tej podstawie organ państwowy – najczęściej będzie to ITD –  ponownie rozpozna sprawę w oparciu o nowe, korzystne dla przewoźników przepisy. Po złożeniu wniosku o wznowienie postępowania, należy oczekiwać pozytywnej decyzji oraz zwrotu niesłusznie pobranych kar.

Już za kilka dni na stronie internetowej www.iuridica.com.pl ukaże się generator wniosków, który pozwoli w pełni samodzielnie, intuicyjnie i profesjonalnie przygotować wniosek o wznowienie postępowania. Wszyscy zainteresowani powinni już dzisiaj odszukać swoją decyzję o nałożeniu kary lub wyrok wydany w tej sprawie, a następnie przygotować wniosek o zwrot katy. Dzięki generatorowi nie trzeba korzystać z obsługi prawników, albowiem przygotowany przez nas wzór jest w pełni profesjonalny i dostosowany do wymogów ustawy.

Autor tekstu: Łukasz Chwalczuk, wspólnik w Kancelarii Prawnej Iuridica, prezes zarządu OSPTN, ESTA Europe Board Member