Już od 24 stycznia – nowe wymagania w transporcie odpadów, dotyczące oznakowania ciężarówek

tablica_a_transport_odpadow

Transport odpadów to zagadnienie często przedstawiane w komunikatach ITD. Przewożąc taki ładunek warto więc pamiętać o wszystkich wymaganiach. A te, już w najbliższych dniach, ulegną zmianie. Zacznie bowiem obowiązywać rozporządzenie, które przygotowano i opublikowano już w 2016 roku.

Oto informacja opublikowana prze Ministerstwo Środowiska:

24 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które przewiduje m.in. konieczność oznakowania środków transportu.

Od 24 stycznia pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (poniżej).

Środków transportu odpadów nie oznacza się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz wówczas, gdy pojazdem tym przewozi się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem, transportujący odpady będzie zobowiązany przewozić je w sposób, który uniemożliwia ich wydostawanie się poza środek transportu, w szczególności wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ogranicza do minimum uciążliwość zapachową. Odpady będą musiały być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym ich rodzaj oraz dane zlecającego ich transport, a w przypadku odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, nazwę gminy, z terenu której są odbierane.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne.


Jak wygląda wzór zawarty w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów? Może zobaczyć to na poniższych grafikach, opatrzonych dokładnymi wymiarami.

1. Tablica odpady:

Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach, dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości, a także wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.

oznakowanie_przewoz_odpadow_1

2. Tablica „A” do transportu transgranicznego:

Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

oznakowanie_przewoz_odpadow_2

W obu przypadkach oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu pojazdu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.


Powyższe informacje pochodzą z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742).