Bezpieczeństwo w transporcie towarów standardowych i ponadgabarytowych

Publikacja na zamówienie

Transport to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi łańcucha dostaw. W Polsce transport ponadgabarytowy realizowany jest niemal wyłącznie drogą lądową, co oznacza, że przewożenie tego rodzaju ładunków może wiązać się z szeregiem problemów dla przewoźników m.in. bezpieczeństwem transportu, odpowiednim przygotowaniem czy organizacją procesu przewozowego. Istotne jest również przestrzeganie aktów prawnych regulujących ten rodzaj przewozów oraz stosowanie odpowiednich metod zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu ładunków ponadgabarytowych. Dlatego w tym artykule opowiemy, jak zadbać o bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów standardowych i ponadgabarytowych.

Bezpieczeństwo w transporcie towarów standardowych

Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów standardowych jest jednym z kluczowych elementów łańcucha dostaw. Przemieszczanie produktów z jednego miejsca do drugiego zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego tak ważne jest, aby przewozy były wykonane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia towarów podczas transportu, przewoźnik powinien przestrzegać określonych procedur. Zanim jednak przejdziemy do omówienia bezpieczeństwa w transporcie, należy poznać definicję i klasyfikację ładunków standardowych.

Definicja i klasyfikacja ładunków standardowych

Ładunki standardowe to towary, które ze względu na swoje wymiary, masę oraz sposób pakowania, mogą być przewożone przy użyciu standardowych środków transportu.W przypadku transportu drogowego, ładunki standardowe mogą ważyć do 24 ton, posiadać wymiary nie przekraczające 2,45m szerokości, 2,7m wysokości i do 13,6 m w długości. Przy przekroczeniu tych wymiarów, należy mówić mówimy już o ładunkach ponadgabarytowych. Ładunki standardowe możemy podzielić na kilka grup, w zależności od kryteriów tj. masa, rodzaj i sposób pakowania czy warunki transportu. Do najpopularniejszych towarów standardowych zalicza się ładunki suche – towar w postaci pakowanego produktu, takiego jak worki, kartony, skrzynki, palety.

Jak zatem zadbać o bezpieczeństwo transportu drogowego?

Pierwszym etapem procesu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie towarów standardowych jest właściwe zabezpieczenie ładunku. Przewożone towary powinny być odpowiednio zapakowane i umieszczone w pojazdach zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa transportu. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju materiały np. taśmy, linki, siatki, folie bąbelkowe czy poduszki powietrzne. W przypadku transportu materiałów niebezpiecznych, zabezpieczenie ładunku powinno spełniać wymagania określone w przepisach prawa, w tym np. ADR. Należy również zapewnić odpowiednie łączenie ładunków, aby uniknąć przesuwania się towarów podczas transportu. Drugim kluczowym elementem jest dobór odpowiedniego środka transportu oraz jego właściwe oznakowanie. Przewożone towary powinny być przypisane do odpowiednich środków transportu, które zapewnią bezpieczny i niezawodny transport. Zgodnie z przepisami prawa, na pojeździe powinny znajdować się odpowiednie tablice z informacją o dopuszczalnej masie całkowitej, numer rejestracyjny pojazdu oraz informacje dotyczące materiału przewożonego w przypadku transportu materiałów niebezpiecznych. W przypadku zachowania bezpieczeństwa transportu towarów standardowych należy również pamiętać o odpowiedniej dokumentacji. Przewoźnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwość towaru tj. faktury, listy przewozowe lub CMR w transporcie międzynarodowym, certyfikaty jakości itp. Dokumentacja ta powinna być przekazywana wraz z towarem, aby umożliwić kontrolę i weryfikację właściwości przewożonego ładunku. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo w transporcie towarów standardowych jest odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje kierowców. Przewoźnicy powinni zapewnić odpowiednie szkolenia, aby kierowcy byli świadomi ryzyka związanego z transportem towarów i znali zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Transport – bezpieczeństwo a prawo

Bezpieczeństwo transportu towarów jest ściśle regulowane przez prawo, które nakłada na przewoźników i inne podmioty zaangażowane w transport różnego rodzaju obowiązki i wymogi związane z zabezpieczeniem przewożonego towaru. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1502), przedmiot przewozu musi być odpowiednio zabezpieczony i zabezpieczenia muszą być dostosowane do rodzaju i właściwości przewożonych przedmiotów oraz warunków transportu. W przypadku przewozu niebezpiecznych towarów, ich opakowanie i zabezpieczenie musi spełniać odpowiednie wymagania określone w przepisach dotyczących przewozu takich towarów. Co więcej, kierowcy oprócz przepisów związanych z bezpieczeństwem transportu, powinni przestrzegać bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie przewozu – zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1752), kierowca jest odpowiedzialny za stan techniczny pojazdu oraz załadunek i zabezpieczenie przewożonych przedmiotów. Ponadto, kierowcy powinni być odpowiednio przeszkoleni i posiadać wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem. Z kolei to przewoźnik powinien dokładnie sprawdzić, czy pojazd jest odpowiedni do przewozu danego towaru oraz czy przewóz jest zgodny z przepisami prawa. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. – Transport drogowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1571), przewóz towarów musi odbywać się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. Przewóz niebezpiecznych towarów jest szczególnie uregulowany i musi spełniać szereg wymagań określonych w przepisach prawa. Podsumowując, w celu zapewnienia niezawodnego transportu dla towarów standardowych, kluczowe znaczenie ma przestrzeganie wspomnianych wyżej procedur i standardów bezpieczeństwa. Od przewoźników i firm transportowych wymaga to przede wszystkim zaangażowania w proces zarządzania ryzykiem, przeprowadzenia odpowiedniej analizy zagrożeń oraz zastosowania odpowiednich środków ochrony.

Priorytetowe bezpieczeństwo w transporcie – wyzwania związane z transportem gabarytów

Transport towarów ponadgabarytowych, czyli tych, których wymiary lub waga przekraczają dopuszczalne normy, wymaga specjalnych środków transportu i wyjątkowych procedur. Jednak niezależnie od formy transportu, bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów w przewozie takich towarów. Warto tu również zauważyć, że każda gałąź transportu inaczej definiuje pojęcie ładunku ponadgabarytowego. Wynika to głównie z ograniczeń w zakresie środków transportu oraz infrastruktury. Na potrzeby tej części artykułu wyjaśnimy, czym są ładunki ponadgabarytowe w transporcie drogowym: Ładunki ponadgabarytowe to takie, których przemieszczanie wymaga specjalnych środków transportu, a ich wymiary i masa wraz z jednostką transportową, przekraczają maksymalne dopuszczalne parametry standardowego zestawu drogowego.

Jeśli potrzebujesz przetransportować duże lub ciężkie ładunki, należy w pierwszej kolejności zbadać ich wymiary i wagę. Transport ponadgabarytowy jest konieczny, gdy pojazd wraz z ładunkiem przekracza poniższe parametry:
● waga: masa całkowita powyżej 42 ton
● wysokość: jest wyższy niż 4 metry
● szerokość: jest szerszy niż 2,55 metra
● długość: długość zespołu pojazdów przekracza 18,75 metra (z wyjątkiem samochodu z naczepą, którego długość nie może przekraczać 16,5 metra).
Co więcej, aby przewieźć ładunek ponadnormatywny, należy spełnić szereg wymogów, m.in.:
● uzyskać odpowiednie zezwolenia,
● przygotować i zweryfikować trasę przejazdu,
● wybrać odpowiedni środek transportu,
● uiścić niezbędne opłaty,
● otrzymać pełne zlecenie zawierające informacje dotyczące m.in. wymiarów, ciężaru, rodzaju ładunku, miejsca jego załadunku i rozładunku, czasu potrzebnego na zrealizowanie zlecenia,
● uzyskać niezbędne zezwolenia i licencje.
W Polsce transport ponadgabarytowy realizowany jest głównie drogą lądową. Wymaga on uzyskania specjalnego zezwolenia, które można otrzymać od starosty lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Bez tego zezwolenia transport ponadgabarytowy na terytorium Polski jest zabroniony.


Przepisy regulujące transport drogowy ładunków ponadgabarytowych

Przedstawiamy poniżej kluczową listę aktów prawnych, które regulują przewóz ładunków ponadgabarytowych w Polsce:
● Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym – określa zasady przewozu drogowego i zawiera przepisy dotyczące warunków transportu ponadnormatywnego. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami o drogach publicznych dotyczy zarządzania drogami publicznymi i określa zasady przystosowywania dróg do transportu ponadgabarytowego
● Ustawa z dnia 21 marca 1985 r z późniejszymi zmianami o drogach publicznych – dotyczy zarządzania drogami publicznymi i określa zasady przystosowywania dróg do transportu ponadgabarytowego
● Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zawiera przepisy dotyczące technicznych wymagań dla pojazdów przewożących ciężkie ładunki.
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych reguluje procedurę uzyskiwania zezwoleń na transport ponadgabarytowy.
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż dotyczy pojazdów towarzyszących ciężkim ładunkom i określa wymagania techniczne dla tych pojazdów.
● Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1986 r w sprawie zasad organów właściwych oraz trybu ustalania kosztów związanych z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie i gabarytach przekraczających dopuszczalne normy dla przejazdu pojazdów nienormatywnych reguluje koszty związane z przystosowaniem dróg do przewozu ponadnormatywnego.
● Rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r w sprawie opłat drogowych reguluje zasady pobierania opłat za korzystanie z dróg publicznych przez pojazdy przewożące ponadgabarytowe ładunki.
● Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie kontroli ruchu drogowego reguluje zasady kontroli ruchu drogowego, w tym również kontroli pojazdów przewożących ciężkie ładunki.

Bezpieczeństwo transportu drogowego dla towarów ponadgabarytowych – od czego zacząć?

Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas transportu drogowego towarów ponadgabarytowych ważne jest odpowiednie planowanie łańcucha dostaw. Wymaga ono analizy i oceny możliwości realizacji, spełnienia wymagań prawnych oraz zdobycia zezwolenia. Zatem, jak zacząć? Analizę i ocenę możliwości realizacji łańcucha logistycznego należy rozpocząć od spełnienia wszystkich wymagań prawnych i zdobycia niezbędnego zezwolenia na przewóz przesyłki ponadgabarytowej drogami publicznymi.

Od czego zależy poziom bezpieczeństwa w transporcie?

Wysoki poziom bezpieczeństwa przewozów ładunków ponadgabarytowych zależy od:
● skoordynowanej pracy wykwalifikowanej kadry oraz dobrej komunikacji,
● rzetelnie zaplanowanej trasy przewozu oraz otoczenia,
● odpowiednie oznakowanie i oświetlenie ładunku,
● przestrzeganie wszystkich zezwoleń i zaleceń,
● zapewnienie kierowcy posiadania niezbędnych dokumentów,
● przygotowania ładunku – jego odpowiedniego zabezpieczenia m.in. dobrego stanu stan zaczepów, haków i pasów naciągowych oraz odpowiedniego rozmieszczenia ładunku na naczepie.
Przy transporcie ponadgabarytowym drogą lądową ważne jest również uniknięcie uszkodzeń ładunków oraz zapewnienie płynności ruchu drogowego.

Kluczowe aspekty bezpieczeństwa transportu w relacji międzynarodowej

Międzynarodowy transport drogowy towarów stwarza wiele wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Wymaga on od przewoźników i operatorów logistycznych przestrzegania znacznie większej ilości regulacji i standardów celem zapewnienia bezpiecznego i skutecznego przemieszczania ładunków przez granice państw. Kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę, to przestrzeganie wymagań prawno-administracyjnych, wykorzystanie odpowiedniego sprzętu, skoordynowane działanie personelu oraz odpowiednie zabezpieczenie ładunku:
● zgodność z wymaganiami prawno-administracyjnymi – przewoźnicy muszą przestrzegać wymagań wynikających z umów międzynarodowych, standardów bezpieczeństwa i przepisów drogowych kraju, z którego pochodzi towar oraz kraju, do którego towar jest przewożony.
● wykorzystanie odpowiedniego sprzętu – przewożone towary powinny być przewożone w wysokiej jakości, wyposażonych i utrzymywanych w dobrym stanie technicznym pojazdach. Wymagane jest również odpowiednie oświetlenie i oznakowanie ładunku, aby zwiększyć widoczność i bezpieczeństwo na drodze.
● skoordynowane działanie personelu – personel, którzy zajmują się międzynarodowym transportem drogowym, powinien być odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany, aby zapewnić prawidłowe i skoordynowane działanie w celu minimalizacji ryzyka niebezpieczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa.
● odpowiednie zabezpieczenie ładunku – ładunek musi być odpowiednio zabezpieczony i zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas transportu.

Wiesz już na co zwracać uwagę, poznaj teraz obowiązujące akty transportu drogowego towarów standardowych i ponadgabarytowych w relacji międzynarodowej z punktu widzenia przewoźnika:
● Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) – reguluje warunki i odpowiedzialność przewoźników w międzynarodowym transporcie drogowym towarów.
● Umowa międzynarodowa w sprawie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – określa zasady przewozu i oznakowania towarów niebezpiecznych drogą lądową.
● Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. – reguluje czas pracy i odpoczynku kierowców w transporcie drogowym.
● Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. – określa wymagania dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i jego wykonywania w międzynarodowym transporcie drogowym.

Jak powinien wyglądać bezpieczny transport międzynarodowy?

Bezpieczeństwo podczas transportu towarów jest kluczowym aspektem, szczególnie w przypadku wysyłek międzynarodowych. Wybierając firmę transportową, warto zwrócić uwagę na jej ofertę i sprawdzić, jakie usługi spedycyjne oferuje. Co powinna zawierać oferta profesjonalnej firmy transportowej, aby zapewnić bezpieczeństwo transportu? Dobra firma transportowa nie ogranicza się tylko do świadczenia usług transportowych. Ważne jest również udzielanie doradztwa. Klienci często potrzebują wskazówek dotyczących zabezpieczenia przesyłek, aby mogły one bezpiecznie dotrzeć do celu. Podstawowe czynności spedycyjne, które powinna oferować rzetelna firma to:
● Przyjmowanie zleceń od klientów;
● Udzielanie informacji i porad dotyczących transportu międzynarodowego i krajowego;
● Wybór odpowiedniego środka transportu;
● Sporządzenie umowy bezpiecznej dla obu stron;
● Ubezpieczenie przesyłki klienta;
● Przygotowanie właściwej dokumentacji transportowej;
● Odbiór przesyłki od nadawcy i przygotowanie jej do dalszego przewozu;
● Nadanie przesyłki odpowiednim środkiem transportu;
● Odprawa celna;
● Bezpieczny dowóz towarów do odbiorcy.
O bezpieczeństwo transportu należy zadbać już podczas załadunku, ponieważ wówczas jest on najbardziej narażony na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku drobnych przedmiotów najlepiej zapakować je do kartonów i umieścić na palecie, a następnie spiąć razem, aby zapobiec rozsypaniu się konstrukcji. Warto także zamiast tradycyjnych taśm, użyć stretcha do owinięcia przesyłki. Warto wdrożyć także rozwiązania technologiczne np. autoalarmy – kiedy kontener lub plandeka zostanie otwarta, czujnik sygnalizuje, że doszło do włamania. Jest to szczególnie ważne w przypadku transportu międzynarodowego do krajów, w których grabieże są zjawiskiem bardzo częstym i niekiedy bezkarnym.

Bezpieczny transport drogowy leży interesie wszystkich

Bezpieczeństwo transportu drogowego jest niezwykle ważne dla wszystkich stron zaangażowanych w łańcuch dostaw: od Klienta, przez przewoźnika, aż do samego kierowcy, gdyż każde niebezpieczeństwo może prowadzić do poważnych konsekwencji, jak np. uszkodzenie lub utrata towaru, wypadki drogowe lub utrata zaufania. Wyjaśnimy to w praktyce! Zgodnie z przepisami prawa, przewoźnik odpowiada za bezpieczeństwo przewożonego towaru oraz za zapewnienie, że transport jest przeprowadzony zgodnie z wymaganiami prawno-administracyjnymi, standardami bezpieczeństwa oraz przepisami drogowymi. W przypadku jakichkolwiek naruszeń, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku takiego zdarzenia. Jednak zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów prawnych i standardów bezpieczeństwa, ale także dbania o swoich pracowników oraz budowania pozytywnego wizerunku i zyskania zaufania Klientów. Z kolei z poziomu kierowcy, dbanie o bezpieczny transport to tak naprawdę troska o życie własne oraz osób postronnych, które mogą znaleźć się na drodze. Odpowiednio zabezpieczony i utrzymany w dobrym stanie technicznym pojazd, a także odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel to gwarancja minimalizacji ryzyka niebezpieczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa na drodze dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego. Jak widzicie, wykonanie przewozów standardowych czy ponadgabarytowych to proces skomplikowany zarówno pod względem technicznym, jak i formalno-prawnym. Wymaga on dużej wiedzy i doświadczenia, a także szeregu zezwoleń. Firma transportowa SAWPOL oferuje kompleksową usługę transportu ponadgabarytowego, obejmującą przyjęcie zlecenia, dobór odpowiedniego środka transportu, wykonanie szczegółowego planu przewozu oraz załatwienie wszelkich formalności. Wszystkie te etapy realizowane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a Klient otrzymuje terminową dostawę swojego ładunku. Zleć nam transport ponadgabarytowy i nie martw się formalnościami. Zadbamy o odpowiednie zezwolenia oraz dobierzemy odpowiedni pojazd. Twój ładunek będzie transportowany szybko, sprawnie i bezpiecznie. Zacznij bezpieczną współpracę!