Transport do Turcji bez kwarantanny i bez bułgarskich zakazów w Wielkanoc

Pojawiły się dwie dobre wiadomości dla firm jeżdżących do Turcji. Pierwsza z nich dotyczy zniesienia wielkanocnych zakazów ruchu w Bułgarii, a druga to zwolnienie sporej liczby kierowców z tureckiej kwarantanny.

Zaczniemy od Bułgarii, gdzie Wielkanoc wyznaczana jest według kalendarza prawosławnego. W praktyce to oznacza, że świąteczne zakazy ruchu dla pojazdów powyżej 12 ton mogłyby nastąpić dopiero w tym tygodniu, w dniach 17-21 kwietnia. Tak się jednak nie stanie, gdyż Bułgarzy postanowili znieść swoje zakazy aż do odwołania. Pod tym linkiem, niestety w języku bułgarskimi, znajdziecie tego potwierdzenie.

Druga informacja przenosi nas do Turcji, gdzie zaczęto stosować nowe zasady kwarantanny. Zwolniono z niej zagranicznych kierowców, którzy przewożą ładunki najważniejszej potrzeby. Rozumie się przez to leki, produkty medyczne oraz żywność. Każda osoba wjeżdżająca z takim ładunkiem zostanie zwolniona z 14-dniowego postoju, choć nadal musi liczyć się z długim czasem oczekiwania na granicy oraz drobiazgową kontrolą.

Pełna informacja dotycząca Turcji znajduje się poniżej. To fragment polskiego, rządowego komunikatu, dostępnego pod tym linkiem. O zwolnieniu z kwarantanny mowa jest w punkcie B, pod numerem 3d:

Pojazdy i kierowcy wjeżdżający do / wyjeżdzający z Turcji oraz realizujący przejazdy tranzytowe uzyskają zgodę na wjazd / tranzyt pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

A. PRZEJAZDY TRANZYTOWE

1. Kontrole stanu zdrowia kierowcy pojazdu będą przeprowadzane przez jednostki opieki zdrowotnej, a osoba (osoby) wykazująca objawy zarażenia COVID-19 nie uzyska zgody na przejazd.

2. Dopuszczone pojazdy będą poddane dezynfekcji.

3. Kierowcy będą zobowiązani do nakładania masek podczas postoju oraz na każdej stacji, w której mogą mieć kontakt z innymi osobami. Dodatkowo, mają obowiązek zaopatrzenia się w wystarczającą ilość masek, środków odkażających i odpowiednie zapasy żywności w swoich pojazdach.

4. Służby celne określą trasy pojazdów tranzytowych oraz ich miejsca postojowe, a wszystkie pojazdy tranzytowe zostaną zarejestrowane przez system śledzenia w celu zapewnienia wyjazdu w ciągu 36 godzin przez najbardziej oddalone przejście graniczne na trasie oraz 24 godzin w przypadku innych przejść granicznych. (Okresy te mogą zostać wydłużone do 48 godzin w zależności od warunków drogowych, warunków pogodowych, oraz kolejek na przejściu granicznym, z którego należy się odprawić).

5. Na stacjach postoju, które zostaną wyznaczone przez służby celne, właściwe urzędy gubernatora wprowadzą niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. Kierowcy podróżujący tranzytem przez Turcję będą zobowiązani do złożenia oświadczenia na przejściu granicznym stwierdzającego, że nie będą dokonywać postojów o ile nie są one konieczne. W przedmiotowym dokumencie zostanie ujęta informacja o nałożeniu kar zgodnie z ogólnym prawem zdrowia publicznego, w przypadku nie zastosowania się do obowiązujących ograniczeń.

7. Zgoda na wjazd dla pojazdów tranzytowych zostanie udzielona wyłącznie pod warunkiem uzyskania informacji przez służby celne o zezwoleniu na wjazd do państwa docelowego, w przeciwnym razie pojazd nie będzie wpuszczony na terytorium Turcji.

B. KIEROWCY WJEŻDŻAJĄCY DO TURCJI

1. Kontrole stanu zdrowia kierowcy pojazdu będą przeprowadzane przez jednostki opieki zdrowotnej, a osoba (osoby) wykazująca objawy zarażenia COVID-19 nie uzyska zgody na przejazd.

2. Dopuszczone pojazdy będą poddane dezynfekcji.

3. Kierowcy będą zobowiązani do każdorazowego nakładania masek podczas postoju, w miejscach gdzie mogą mieć kontakt z innymi osobami oraz w punktach serwisowych/postojowych na terenie całego kraju. Dodatkowo, mają obowiązek zaopatrzenia się w wystarczającą ilość masek, środków odkażających i odpowiednie zapasy żywności w swoich pojazdach. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, kierowcy będą eskortowani do punktów serwisowych/postojowych określonych przez Państwo.

a) Kierowcy tureccy: będą mogli wjechać do Turcji po kontroli medycznej przeprowadzonej przez jednostki Ministerstwa Zdrowia i podpisaniu dokumentu potwierdzającego, że poddadzą się 14-dniowej kwarantannie domowej; dane identyfikacyjne i informacje o miejscu zamieszkania zostaną przekazane Dyrekcjom Zdrowia odpowiednich prowincji w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli.

b) Kierowcy zagraniczni: procedury celne będą przeprowadzane w odizolowanym obszarze poprzez zmianę kierowców i/lub przyczepy/ładunku; jeśli nie będzie to możliwe, wjeżdżają do Turcji po upływie 14-dniowego okresu kwarantanny (odbytej poza granicami Turcji).

c) Służby celne określą maksymalny czas przejazdu i trasy, którymi będą podróżować kierowcy zagraniczni, rozładowujący towar na terenie Turcji. Uwzględnione będą warunki drogowe i pogodowe, obciążenie pracą służb celnych itp. Odpowiednie urzędy gubernatora podejmą niezbędne środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa na trasach pojazdów. Kierowcy zagraniczni będą zobowiązani do złożenia oświadczenia jednostkom MSW, w którym zobowiążą się nie dokonywać postojów o ile nie są one konieczne. W przedmiotowym dokumencie zostanie ujęta informacja o nałożeniu kar zgodnie z ogólnym prawem dot. zdrowia publicznego, w przypadku nie zastosowania się do obowiązujących ograniczeń.

d) W odniesieniu do lekarstw, artykułów medycznych i artykułów spożywczych, które stanowią produkty pierwszej potrzeby dla Turcji, wjazd zagranicznych pojazdów / kierowców może być dozwolony bez oczekiwania na 14-dniowy okres kwarantanny, pod warunkiem zmiany kierowcy lub przyczepy / ładunku; jeśli takie zmiany nie są możliwe, przeprowadzona zostanie niezbędna kontrola / badanie stanu zdrowia i podjęte będą niezbędne środki ochronne.

e) Kierowcy pochodzący z Bułgarii, Azerbejdżanu i Gruzji będą mogli wjechać do Turcji bez oczekiwania na 14-dniowy okres kwarantanny w wyznaczonych do tego odizolowanych obszarach, po przejściu niezbędnych badań zdrowotnych i dezynfekcji swoich pojazdów. W związku z powyższym, część A niniejszego okólnika będzie miała zastosowanie do kierowców rozładowujących towar w Turcji, podczas gdy punkt 4 będzie stosowany dla tras, którymi będą podróżować. 

C. KIEROWCY WYJEŻDZAJĄCY Z TURCJI

1. W przypadku, gdy tureccy kierowcy nie ukończyli kwarantanny domowej, zgodnie z art. 3 (a) części B niniejszego okólnika, zgoda na wyjazd nie będzie udzielona.

2. Kierowcy tureccy będą zobowiązani do zabrania ze sobą wystarczającej ilości masek, środków do dezynfekcji i artykułów spożywczych, które pozwolą na dotarcie do przejścia granicznego. Ponadto, kierowcy są zobowiązani do unikania bezpośredniego kontaktu z innymi osobami oraz zachowywania bezpiecznej odległości w państwach docelowych, podczas podróży oraz do niezwłocznego powrotu po rozładowaniu towaru.

3. Podczas wyjazdu zagranicznych kierowców sprawdzane będzie stosowanie się do zarządzeń określonych w przedmiotowym okólniku. W przypadku informacji o niezastosowaniu się do obowiązujących przepisów, postępowanie karne zostanie przeprowadzone przez odpowiednie jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wydany zostanie zakaz ponownego wjazdu do Turcji.

D. ZASADY DOTYCZĄCE TRANSPORTU RO-RO

1. W ramach transportu Ro-Ro będzie realizowany wyłącznie transport naczep / kontenerów; transport pasażerski lub kompletnego pojazdu nie będzie dozwolony. Jeżeli zgoda na wjazd kierowcy zostanie udzielona przez zarząd portu, ze względu na wyjątkowe okoliczności, stosuje się wszystkie zarządzenia z przedmiotowego okólnika.

2. Zarząd portu powiadomi kapitana statku i odpowiedzialne osoby o konieczności zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy kierowcami, którzy zostali wpuszczeni na pokład statku zgodnie z art. 1, a załogą statku i pasażerami, jeżeli są obecni na pokładzie.

3. Ciężarówki wjeżdżające do Turcji w ramach transportu Ro-Ro (w szczególności kabiny kierowców) zostaną poddane dezynfekcji, przed udostępnieniem ich kierowcom.

Powyższa informacja stanowi uzupełnienie komunikatu „Aktualizacja informacji dot. otwarcia granicy Turcji dla polskich kierowców samochodów ciężarowych” z dnia 9.04.2020.