Wszystko o kabotażu w transporcie oraz ubezpieczeniach kabotażowych dla pojazdów o DMC do 3,5 tony

Od 2009 roku polscy przewoźnicy mogą wykonywać usługi transportu kabotażowego na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Dobra wiadomość jest taka, iż w maju 2010 roku przepisy prawa dotyczące tego typu przewozów zostały ujednolicone na terenie całej Wspólnoty. Nie można jednak zapominać o regulacjach poszczególnych krajów, dotyczących m.in. odpowiedzialności przewoźnika, a co za tym idzie – konieczności posiadania właściwej polisy OCP. Jak wygląda kwestia ubezpieczenia przewoźnika wykonującego transport kabotażowy pojazdem o DMC poniżej 3,5 tony? Sprawdźmy.

KABOTAŻ – KRÓTKI PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

Zanim jednak przyjrzymy się dokładniej kwestii ubezpieczeń w transporcie kabotażowym pojazdami o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony, warto przypomnieć, jakie są zasady kabotażu na terenie państw członkowskich UE. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych:

 • kabotaż musi odbyć w ramach realizacji transportu międzynarodowego
 • przewóz kabotażowy może wykonywać przewoźnik, który posiada licencję wspólnotową (a jeżeli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, musi posiadać świadectwo kierowcy)
 • kabotaż można wykonać wyłącznie tym samym środkiem transportu, który uczestniczy w ruchu międzynarodowym.

KABOTAŻ PO WYŁADUNKU NA TERENIE PAŃSTWA

Jeżeli przewoźnik wykonuje kabotaż na terenie państwa, które stanowiło miejsce przeznaczenia wykonywanego przewozu międzynarodowego, ma prawo do 3 takich operacji. Co ważne, każdy list przewozowy traktuje się tu jako jeden kabotaż. Inne ważne ograniczenie to termin – przewozy te muszą mieć miejsce w ciągu 7 dni od dnia wyładowania towaru stanowiącego przedmiot transportu międzynarodowego.

WJAZD BEZ ŁADUNKU DO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

Możliwa jest również sytuacja, kiedy to przewoźnik realizujący transport międzynarodowy wjeżdża do danego państwa „na pusto”. W takim wypadku na terenie tego kraju może on wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu 3 dni od dnia wjazdu do tego państwa.

TRANSPORT KABOTAŻOWY – NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

W przypadku transportu kabotażowego niezwykle istotne jest również posiadanie przez przewoźnika właściwej dokumentacji:

 • CMR – międzynarodowy list przewozowy, który dotyczy wcześniejszej transakcji przewozu międzynarodowego
 • LP – listy przewozowe, dotyczące każdej zrealizowanej transakcji kabotażu.

Należy zwrócić uwagę, by poza wymaganymi danymi, dokumenty te wskazywały datę wyładunku towarów oraz numer rejestracyjny pojazdu, który dokonał transportu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W TRANSPORCIE KABOTAŻOWYM

Jak zostało wspomniane na wstępie, kwestię odpowiedzialności za przewóz kabotażowy regulują przepisy prawa poszczególnych państw członkowskich. Jest to bardzo istotna kwestia, od której zależy dobór właściwej polisy OCP, która swoim zakresem powinna obejmować również tego typu przewozy. Ponieważ polscy przewoźnicy najchętniej wykonują transport kabotażowy na terenie Niemiec i Francji, warto przyjrzeć się szczegółowym regulacjom w tych krajach.

KABOTAŻ W NIEMCZECH A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

Jeżeli chodzi o kabotaż w Niemczech, to dla przewoźników wykonujących taki transport pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony nie ma żadnych szczególnych regulacji. Przepisy prawa Niemiec nakładają obowiązek posiadania odpowiedniej polisy przy przewozach większymi ciężarówkami.

KABOTAŻ WE FRANCJI A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

Przepisy francuskie uzależniają zakres odpowiedzialności przewoźnika wyłącznie od wagi przesyłki:

 • przesyłki o wadze do 3 ton – 23 euro (około 20 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 750 euro (około 665 SDR) za 1 paletę
 • przesyłki o wadze 3 tony i więcej – 14 euro (około 12 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 2.300 euro (około 2 tys. SDR) za 1 tonę
 • odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie – do wysokości przewoźnego.

Przepisy francuskie nie narzucają na przewoźników konieczności posiadania polisy OCP o określonej sumie gwarancyjnej. Nie rozróżniają też w tej kwestii pojazdów o DMC poniżej i powyżej 3,5 tony.

OCP KABOTAŻOWE DO 3,5 TONY – KONIECZNOŚĆ CZY ZBĘDNY WYDATEK?

Jak wynika z przedstawionych wyżej przykładów, nie każdy kraj członkowski będzie wymagał od przewoźnika zajmującego się kabotażem specjalnej polisy OCP przy transportach wykonywanych przez pojazdy o DMC poniżej 3,5 tony. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku braku takiego ubezpieczenia, każdą szkodę właściciel firmy transportowej będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności np. w Niemczech, przedsięwzięcie takie może okazać się bardzo kosztowne. Właśnie dlatego zaleca się wykupienie dobrze dobranego OCP kabotażowego, obejmującego zakres odpowiedzialności na terenie danego państwa członkowskiego.

POLISA OCP DO KABOTAŻU O DMC PONIŻEJ 3,5 TONY – NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ?

Do niedawna niewiele firm ubezpieczeniowych posiadało w swojej ofercie polisy OCP na transport kabotażowy wykonywany przez pojazdy o DMC do 3,5 tony. Przez mnogość przepisów prawnych, mocno różniących się w poszczególnych krajach członkowskich, przewoźnicy nie znajdą raczej uniwersalnego rozwiązania. Często spotykaną praktyką jest indywidualne dopasowywanie oferty do potrzeb konkretnego przewoźnika lub oferowanie ubezpieczenia kabotażowego do posiadanego już OCP przewoźnika.

Zawierając umowę każdorazowo należy sprawdzić, czy:

 • OCP kabotażowe obejmuje przewóz pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony – jest to szczególnie ważne w przypadku firm wykonujących transport różnymi środkami transportu – należy upewnić się, że polisa dotyczy przewozów wszystkimi zgłoszonymi pojazdami
 • polisa uwzględnia limity odpowiedzialności w kraju, w którym świadczone będą usługi kabotażowe – zbyt niska suma gwarancyjna może nie wystarczyć na pokrycie ewentualnej szkody
 • w ubezpieczeniu uwzględniona została odpowiedzialność wynikająca z umowy przewozu – zdarza się, że w dokumencie tym widnieje bardzo wysoka kwota odpowiedzialności przewoźnika
 • polisa ta umożliwi nam uporanie się z ewentualną szkodą – nie można zapominać, że wykonywanie kabotażu wiąże się z podległością prawu obowiązującemu w danym kraju oraz właściwością sądu w danym państwie – może to wymagać zaangażowania lokalnego przewoźnika.

Artykuł został przygotowany na moją prośbę przez pracowników Systemu Trans.eu, za co oczywiście bardzo dziękuję!

System Trans.eu