Jaką ewidencję czasu pracy należy prowadzić zatrudniając kierowców samochodów o DMC do 3,5 tony

Calculator

Pracodawca zatrudniający kierowcę, powinien ewidencjonować czas jego pracy. Obowiązek ten dotyczy nie tylko zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej. O ile w przypadku kierowców wykonujących swoje zadania pojazdami wyposażonymi w tachograf gromadzenie danych do ewidencji jest względnie łatwe, to w odniesieniu do pozostałej grupy kierowców pracodawcy napotykają na liczne problemy. Przepisy w tym zakresie są jednak bezwzględne i należy w szczegółowy sposób dokumentować aktywności zatrudnianych pracowników.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców – CzasKierU (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1155 ze zm.) ma ona zastosowanie do czasu pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy jak również określa obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych. Natomiast pojęcie przewóz drogowy użyte w ustawie jest rozumiane zgodnie z definicją podaną w art. 4 lit. a Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 – rozporządzenie 561/2006 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006 r., s. 1 ze zm.). Oznacza to, że każda podróż odbywana w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy jest przewozem drogowym. W pojęciu tym mieści się więc także wykonywanie pracy przez kierowcę pojazdu o DMC do 3,5 tony lub służącego do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Skoro tak, to art. 25 CzasKierU ma zastosowanie również do tej grupy kierowców. O ile zapisy na wykresówkach, wydruki danych oraz pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego są formą prowadzenia ewidencji dla kierowców pojazdów wyposażonych w urządzenie rejestrujące czas pracy, to art. 25 ust. 1 pkt 4 CzasKierU znajdzie użytek w odniesieniu do pozostałych kierowców. W ich przypadku ewidencje będą wykonywane w formie innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub rejestrów opracowanych na podstawie tych dokumentów.

Kontynuacja tekstu pod reklamą.


Aby ułatwić sobie ewidencję czasu pracy dla kierowców lekkich pojazdów, można skorzystać z aplikacji TachoBus. Program ten tworzy pełną ewidencję czasu pracy, analizując pobyt w konkretnych krajach i rejestrując moment przekraczania poszczególnych granic. Co więcej, w oparciu o pozyskane dane, automatycznie wyliczana jest zagraniczna płaca minimalna na dany okres, a także diety i ryczałty uwzględnione w polskich prawie.

Więcej na temat aplikacji TachoBus można przeczytać tutaj. Ponadto zapraszam na stronę internetową TachoBus.pl, a także do serwisu Google Play, skąd aplikacja może zostać pobrana na urządzenia z systemem Android.

tachobus_android_aplikacja


Podstawowym celem wykonywania ewidencji czasu pracy jest prawidłowe rozliczenie kierowcy i wypłata należnego wynagrodzenia . Stąd dane o jego aktywnościach muszą być gromadzone z należytą starannością a same wyliczenia powinny być prowadzone w rzetelny i systematyczny sposób. Ewidencje czasu pracy dla tej grupy zawodowej w znacznym stopniu wykonuje się w oparciu o przepisy szczególne ustawy o czasie pracy kierowców. Dopiero w zakresie nieuregulowanym ustawą, zastosowanie będą mieć przepisy z kodeksu pracy.

Niezależnie od formy prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy pozostającego zatrudnieniu pracowniczym, powinna ona zwykle wskazywać:

– ilość godzin pracy w dobach,
– pracę nadliczbową,
– pracę w porze nocnej,
– pełnione dyżury,
– pracę przypadającą w niedziele, święta i dni, które powinny być dniami wolnymi,
– nieobecności z podziałem na rodzaj i wymiar,
– ilość czasu pracy na terytorium krajów, które wprowadziły minimalne warunki wynagradzania pracowników delegowanych.

W związku z brakiem tachografów w pojazdach o DMC do 3,5 tony lub pojazdach służących do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, pracodawca, który je wykorzystuje musi wprowadzić w swojej firmie specjalne procedury, które zapewnią mu wiedzę na temat aktywności jego pracowników. W tym celu można wykorzystać nowoczesne systemy teleinformatyczne, które będą gromadzić niezbędne dane, lub może on polecić swoim pracownikom wypełnianie stosownych druków. Niezależnie od formy na jaką zdecyduje się pracodawca, musi on pamiętać, że ewidencja czasu pracy morze zostać poddana kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Należy więc zadbać o prawidłowe jej wykonywanie.

Piotr Zaszczudłowicz