Ewidencja czasu pracy dla aut o DMC 3,5 tony, czyli kto musi pisać „książkę” w Niemczech

fiat_ducato_2011

Wymagane przez Niemców ręczne prowadzenie ewidencji czasu pracy to wśród „busiarzy” prawdziwy temat rzeka. Na uniwersytetach parkingowych rozmawia się o tym nader często, a nakładane przez BAG kary bywają powodem zarówno ogromnego zdziwienia, jak i stwierdzeń „a nie mówiłem…”. Poniżej prezentuję więc oficjalne stanowisko Inspekcji Transportu Drogowego, która postanowiła raz a dobrze wyjaśnić niemieckie przepisy. Poniższy tekst bazuje oczywiście na informacjach dostarczonych przez BAG (Bundesamt für Güterverkehr).

Zgodnie z § 1, ust. 1, pozycja 1 niemieckiego Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych (Fahrpersonalverordnung) kierowcy pojazdów, których ciężar całkowity wraz z przyczepą/naczepą wynosi więcej niż 2,8 t, a maksymalnie 3,5 t, zobowiązani są do dokumentowania czasu jazdy, przerw, innego czasu pracy i odpoczynku w myśl § 1, ust. 6 powyższego Rozporządzenia.

Obowiązek dokumentacji oznacza, że kierowcy pojazdów o masie powyżej 2,8 t i mniejszej niż 3,5 t, w których nie jest zamontowany tachograf muszą zgodnie z § 1, ust. 6 Rozporządzenia, w połączeniu z § 17 Ustawy o czasie pracy (Arbeitszeitgesetz), o ile nie są objęci wyjątkami uregulowanymi w Rozporządzeniu, codziennie zapisywać czas jazdy, wszelkie inne czasy pracy, przerwy i okresy odpoczynku. Każda strona dokumentacji musi zawierać imię i nazwisko kierowcy, datę, numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika oraz nazwę miejscowość, w której rozpoczęto i w której zakończono jazdę. Wszystkie dane należy wpisywać bezzwłocznie. Ww. zapisy powinny być prowadzone w formie formularza (tzw. Tageskontrollblatt), który jest dostępny m.in. na stronie internetowej BAG.

W momencie przeprowadzania kontroli drogowej kierowca pojazdu o DMC powyżej 2,8 t i nie wyższej niż 3,5 t zobowiązany jest do okazania zapisów bieżących oraz za 28 dni poprzedzające dzień kontroli. W przypadku, gdy kierowca nie prowadził pojazdu, bądź prowadził pojazd, wobec którego nie istniał obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy, powinien on okazać zaświadczenie zgodne z §20 Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych.

Dopuszczalne okresy prowadzenia pojazdu, jak również wymagane minimalne okresy odpoczynków, zgodnie z przekazanymi przez stronę niemiecką informacjami mają dokładnie takie same wartości, jak w przypadku kierowców pojazdów o DMC powyżej 3,5 t, tj. określone w Rozporządzeniu (WE) Nr 561/2006.

Zgodnie z § 1, ust. 1, poz. 1 niemieckiego Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych (Fahrpersonalverordnung) powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku:
– pojazdów wymienionych w Rozporządzeniu (WE) Nr 561/2006, Art. 3, litery: b) do i) oraz art. 13, litery: a) do m) oraz o) do p),
– pojazdów przewożących materiały, sprzęt lub urządzenia potrzebne do wykonywania działalności zawodowej prowadzonej przez wykonującego transport, jeśli tylko prowadzenie pojazdu nie stanowi jego głównego zajęcia,
– pojazdów , służących do przewozu dóbr należących do wykonującego transport, które są produktami rzemieślniczymi, produktami powstałymi w małych seriach, bądź takimi których naprawa przewidziana jest w miejscu prowadzonej przez kierującego pojazdem działalności zawodowej, jeśli tylko prowadzenie pojazdu nie jest jego głównym zajęciem ,
– maszyn samobieżnych zgodnie z  § 2 nr 17 Rozporządzenia o dopuszczeniu pojazdów do ruchu (tj. pojazdów, które ze względu na swoją konstrukcję oraz szczególne przeznaczenie, nie służą do przewozu osób lub towarów),
– pojazdy dostosowane i wykorzystywane jako punkty sprzedaży dóbr na miejscowych targowiskach, o ile prowadzenie pojazdu nie jest podstawowym zajęciem prowadzącego pojazd,
– pojazdów używanych w promieniu 250 kilometrów od miejsca przedsiębiorstwa do transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego określonych w art 3 § 1 Rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 Października 2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Źródło: Generalna Inspekcja Transportu Drogowego

Załączniki znajdują się poniżej:

Dzienny arkusz czasu pracy kierowcy oraz jego tłumaczenie.

Zaświadczenie o dniach, dla których nie ma ewidencji czasu pracy oraz jego tłumaczenie.


Aby ułatwić sobie ewidencję czasu pracy dla kierowców lekkich pojazdów, można skorzystać z aplikacji TachoBus. Program ten tworzy pełną ewidencję czasu pracy, analizując pobyt w konkretnych krajach i rejestrując moment przekraczania poszczególnych granic. Co więcej, w oparciu o pozyskane dane, automatycznie wyliczana jest zagraniczna płaca minimalna na dany okres, a także diety i ryczałty uwzględnione w polskich prawie.

Więcej na temat aplikacji TachoBus można przeczytać tutaj. Ponadto zapraszam na stronę internetową TachoBus.pl, a także do serwisu Google Play, skąd aplikacja może zostać pobrana na urządzenia z systemem Android.

tachobus_android_aplikacja